Engineering Edge Vietnam cung cấp stud bolts cho Petrovietnam Gas Corp

Engineering Edge Vietnam cung cấp stud bolts cho Petrovietnam Gas Corp

Engineering Edge Vietnam đã sản xuất và cung cấp cho Công ty Dịch Vụ Khí (thuộc Tổng Công ty khí Việt Nam) các sản phẩm  stud bolt theo tiêu chẩn ASTM phục vụ các dự án của PV Gas. Bao gồm

–  Stud bolt ASTM A320 L7 / ASTM A194 Gr7, Corroshield ® PTFE coating

–  Stud bolt ASTM A193 Gr B7 / ASTM A194 Gr2H, Corroshield ® PTFE coating