Công nghệ lớp phủ 3

Công nghệ lớp phủ 3

Ít chú trọng đến ốc vít đơn giản là chi phí của nó chiếm một tỷ lệ không đáng kể của toàn bộ dự án. Trên chi phí cùng một lưu ý chiếm một tỷ lệ không đáng kể của toàn bộ dự án. Trên cùng một lưu ý.